Redegjørelse for gjennomført aktsomhetsvurdering for 2023

Vestnes Ocean AS er leverandør av skispinnredning, landbasert kontorinnredning og gulvavretting. Virksomhetens driftsområde er hovedsakelig skipsverft både i Norge og utenlands. Organiseringen er forskjellig fra sted til sted, med hovedadministrasjon i Florø. I Norge settes det opp lokale «site team» ute på verftene, hvor arbeidet utføres. Der ledes arbeidet av formenn som da har ansatte under seg, eller ved hjelp av innleide firmaer som har arbeidspakker. Innkjøp, prosjektledelse og HR utføres lokalt i hovedadministrasjon.

Vestnes Ocean AS ønsker å være en virksomhet som tar bærekraftig forretningspraksis på alvor. Vi vil bruke vår innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere.

Vi jobber for en bærekraftig forretningspraksis gjennom aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er metoden for bærekraftig forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. Å stanse, redusere eller forebygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø er en grunnleggende forutsetning.

 

Bærekraftig forretningspraksis

Våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct) forplikter våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon skal respekteres.

Vestnes Ocean AS prinsipper for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner. Styret i Vestnes Ocean AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven (Social Policy), samt prosedyre for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven og gitt daglig leder i Vestnes Ocean AS ansvar for etterlevelse av den. Med grunnlag i vår Social Policy har Vestnes Ocean AS utarbeidet etiske retningslinjer for egne ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.

Prinsipperklæring for bærekraftig forretningspraksis

Leverandøradferdskode

 

Metode for risikokartlegging av leverandører

Som metode for risikokartlegging av leverandører har Vestnes Ocean AS kombinert landrisiko og bransjerisiko. Vurdering av landrisiko er basert på kildene nedenfor som er vektet likt.

https://www.globalrightsindex.org/en/2023

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

https://data.unicef.org/resources/data/2022

https://www.transparency.org/en/cpi/2022

For produkt/bransjerisiko er det GRI inndeling av sektorer som ligger til grunn.

Prioritering er basert på sannsynlighet og alvorlighetsgrad: hvor sannsynlig er det at skaden inntreffer, og hva er alvorlighetsgraden av skaden for mennesker?

Vestnes Ocean AS har basert risikovurderingen på tre faktorer:

 • Skala – hvor alvorlig er skaden?
 • Omfang – hvor mange gjelder det?
 • Mulighet for å rette opp skaden

Vestnes Ocean AS har som et førende prinsipp at ved risiko for menneskerettighetsbrudd skal risiko med størst alvorlighetsgrad prioriteres først.

Alle leverandører og samarbeidspartnere er kategorisert som en kombinasjon av opprinnelsesland og produkt/bransjerisiko. Det er tre risikokategorier: grønn, gul og rød. Alle leverandører som er plassert i kategori rød, blir gjennomgang for en grundigere risikoanalyse.

Risiko og eventuelle tiltak vurderes ut fra egenerklæringsskjema, redegjørelser, samtale, dokumentasjon eller andre undersøkelser med leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Der det er relevant ser vi på bransjespesifikke veiledninger fra OECD.

 

Metode for risikokartlegging i egen virksomhet

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten har vi kartlagt og vurdert risiko for negative konsekvenser i egen virksomhet. Det er høyest risiko i våre produksjonsansattes arbeidsmiljø, og vi starter derfor aktsomhetsvurderingen der. Risiko er klassifisert i rød (stor risiko), gul (middels risiko) og grønn (liten risiko).

 

Negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

 • Støyeksponering/hørselsskade i egen produksjonsvirksomhet

Vi har avdekket følgende risiko for negative konsekvenser:

 • I egen produksjonsvirksomhet

Risikovurdering for HMS i produksjonen har avdekket at høyest risiko for potensielle negative konsekvenser oppstår ved arbeid i høyden, arbeid i tanker, varmt arbeid og ved større løfteoperasjoner. I tillegg er følgende eksponeringer vurdert med gul risiko: Hånd-arm vibrasjon, ergonomi og kjemikaliebruk.

 • Potensiell risiko for sosial dumping hos leverandører.

Basert på norske myndigheters krav om at leverandører av arbeidskraft skal følges opp nøye med tanke på ansatte betingelser; informasjons- og påseplikt, solidaransvar og et generelt inntrykk i norske medier av at sosial dumping kan være et problem i bransjen, særlig for selskap med base i utlandet. Vi følger opp våre leverandører nøye i hht. lover og forskrifter. Vi har imidlertid ikke informasjon som tilsier at dette er tilfellet hos våre leverandører».

 • Potensiell risiko vedr. arbeidsforhold hos produsent av Vestnes-møbler.

Vi vurderer at Polen har gul (medium) score på sosial risiko. Ved våre gjentagende besøk og samarbeidssamtaler med leverandøren er det ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser.

 

For å stanse avdekkede faktiske negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

 • Kurs i hvordan hørselsskade kan påvirke livskvalitet, anatomi ved hørselsskade samt bruk og vedlikehold av hørselsvern er avholdt.

For å begrense risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak i 2023:

I egen virksomhet:

 • Oppdatert risikovurdering av kjemikalier og -bruk i samarbeid med BHT.
 • Kurs i d isocyanater, finne sikkerhetsdatablad ved hjelp av QR kode på etiketten, og hvordan lese et sikkerhetsdatablad.

Tiltak for gjennomføring i 2024-2025:

 • Implementere Kiwa kjemikaliesystem i organisasjonen.
 • Kurs i bruk og vedlikehold av støv- og gassmasker.
 • Instruks for vedlikehold og oppbevaring av hørselvern utarbeides.
 • Oppdatert risikovurdering og instruks for arbeid i høyden, arbeid i tanker, varmt arbeid og større løfteoperasjoner (dvs. bruk av kran og truck).
 • Risikovurdering av hånd-arm vibrasjoner, se på vibrasjonstyrken på verktøy, og legge inn eksponeringstid i vibrasjonskalkulator http://ergonomiportalen.no/vibrasjon/
 • Risikokartlegging på ergonomi og ergonomiundervisning med bedriftshelsetjenesten.
 • Avviksmodul på ansattes telefon for å øke rapportering av avvik.
 • Øke antall verneombud.
 • Arbeidsmiljøutvalg

Hos leverandører:

 • Kontroll av dokumentasjon fra leverandører, slik som lønnsslipper, arbeidskontrakter, skatteattest, firmaattest mm., for bl.a. å kontrollere at leverandørens ansatte har korrekt lønn i hht. bransjens allmenngjorte tariffavtale.
 • Leverandøroppfølgingssamtaler med representanter fra leverandørers ledelse vedr. ansattes arbeidsforhold.
 • Gjentatte besøk hos leverandøren som produserer våre møbler, bl.a. for å observere ansattes arbeidsforhold.
 • Vi kommer til å følge opp leverandørene videre fremover vha. egenevalueringsskjemaer og ytterligere leverandøroppfølgingssamtaler, for å kvalitetssikre forholdene for leverandørens ansatte.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

 • Økt oppmerksomhet rundt bruk av hørselsvern og kjemikalier i egen virksomhet.
 • Økt oppmerksomhet vedr. lover og regelverk hos leverandører.

Informasjonsplikt

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og av enkeltvarer eller -tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved å sende e-post til post@vestnesnorway.com

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.